۱۳۹۳ خرداد ۲, جمعه

فتوای حسینعلی منتظری دال برنجاست مارکسیستها

باسمه تعالی
 با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمانها با مارکسیستها واعتبار اجتماعی که بدین وسیله آنها به دست می آورند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعی و سیاسی و با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارکسیستها، جدایی مسلمانها از مارکسیستها در زندان لازم و هر گونه مسامحه در این امر موجب زیانهای جبران ناپذیر خواهدشد، خرداد 55