۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

پرسشی از جناب حسن روحانی- جایگاه بهائیان در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي شما کجاست؟


خبری در اینترنت پخش شده در رابطه با اخراج یک دانشجوی بهایی :
اخراج آزیتا ممتاز از دانشگاه پس از گذراندن ۹۲ واحد تحصیلی
هم زمان خبری در بوق و کرناشده در مورد انتشار منشور حقوق شهروندی بدستور اقای روحانی. بندهایی از منشور در مورد اقلیتهای دینی-مذهبی:

3-1- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻠّﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﺮدم و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻋﺘﻼي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق، ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
21-3-ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.


79-3-ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزش ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﻧﮓ، ﺟﻨﺲ، زﺑﺎن، دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام
116-3- اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
117-3- ﺑﺮﮔﺰاري و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، آزاد اﺳﺖ. و حالا اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد رسمیت اقلیت های دینی چه میگوید:
اصل ۱۳ - رسمیت اقلیت‌ها

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.


 بهائیان در دولت اعتدال و امید هم سرشان بی کلاه ماند!

۳ نظر:

  1. یک نیست جلوی این ارتش سایبری رو بگیره که زندگی رو برای بعضی از پناهندگان ایران حرام کرده اند. آخه اگر ایران درست بشه مگه آدمهاش رو قراره از کره مریخ بیارند که با این دستبرد به اطلاعات شخصی پناهندگان ایرانی سعی در بازگرداندن آنها دارند این ارتش سایبری که با متا دیتای پناهندگان بازی می کنند چون اطلاعات فردی افراد قیمتش از مک دونالد کمتر شده و هر نه نه قمری بهش دسترسی داره از جمله متادیتای تلفن. آقای روحانی اگر راست میگه اول در این ارتش سایبری رو تخته کنه چون با لجن مال کردن عزت پناهندگان ایرانی نمی تونه اعتباری کسب کنه و منی که هیچ نظر سیاسی نداشتم متوجه شدم که تنها راه عزت دار بودن برگزیدن آقای رضا پهلوی است حتی اگر برگردوندم به ایران فقط رضا پهلوی می تونه عزت ایران و ایرانی رو تضمین کنه حتی اگر ایران رو به قول خودشون بهشت بکنند سی و پنج سال لجن مال شدن عزت برنخواهد گشت.

    پاسخحذف
  2. چرامنشورحقوق شهروندی بازی جدید حاکمیت است

    http://www.persiancavalier.com/?p=2337

    پاسخحذف