۱۳۹۲ اسفند ۱۹, دوشنبه

زمانی که کیانوری قهقهه میزند- از کتابچه حقیقت اثر پیروز دوانی

پیروز دوانی دو ماه پیش از مفقود شدنش در شهریور ۱۳۷۷، این کتابچه را در مورد عملکرد  حزب  توده پس از بلوای ۵۷ منتشر کرد. قسمت کوچکی از انرا در مورد کیانوری منتشر میکنیم. 


ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
 ١ ــ ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ٢ ــ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ک گ پ 
 ٣ ـــ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ وﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب 
 ۴ ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﻮذی ﺣﺰب 
 ۵ ــ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﻓﺮار رھﺒﺮان ﺣﺰب 
 ۶ ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮان ﺣﺰب ﭘﺲ ازﮐﺸﺘﺎرھﺎ،ﭼﻨﺪروزﺑﻌﺪ ﺣﺎج ﻧﺎﺻﺮازﺧـــــﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ وﻣﺎﺟﺮاراﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ازاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮﮐﺴﯽ ازاﯾﻦ ﺑﻨﺪاﻋـــﺪام  ﻧﺨﻮاھﺪﺷﺪ.ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺎج ﻧﺎﺻﺮازﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮگ ازاودورﺷﺪه وﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋــﺎم وﺳﯿﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن درﭼﻨﺪ روزﮔﺬﺷﺘﻪ،قهقهه ﻣﯽ زﻧﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ودادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪادی اززﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺗﺎﻻروﺣـــــﺪت ﺑﺮدﻧﺪ. ازﺣﺰب ﮐﯿﺎﻧﻮری وﭘﺮﺗﻮی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وازآن ﺟﺎ ھﻤﻪ اﻓﺮاد راﺳﻮارﺑﺮاﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺟﻠﻮی دﻓﺘﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎآزادی آﻧﮫﺎ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮدﻧﺪ.ﯾﮑﯽ ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد. ﻃﺒﺮی ھﻢ درﮐﻨﺎرﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎﻟﮑﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد.ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ. اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮزﻧﺪاﻧﯽ ازﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ھﻤﺮاه ﺧــــــﺎﻧﻮاده اش ﺑﺮود، ﻓﻘﻂ ﮐﯿﺎﻧﻮری،ﭘﺮﺗﻮی وﺑﺎﺑﮏ زھﺮاﺋﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ. ﮐﯿﺎﻧﻮری ازﺳﺎل٧٠ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﯿـﺮوزﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺮون اززﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ودرآن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮوزارت اﻃﻼﻋﺎت زﻧــــــﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﮫﺪی ﭘﺮﺗﻮی درﺳﺎل٧٠وﻓﺮﯾﺪون ﻓﻢ ﺗﻔﺮﺷﯽ ودﮐﺘﺮﺑﻘﺎﺋﯽ درﺳﺎل٧٢آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﻮﺋﯽ ﻧﯿﺰازﺳـﺎل٧٣ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد وﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﻨﺘﻘﻞ وﻋﻤﻸ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﻋﻤﻮﺋﯽ وﻣﺮﯾﻢ ﻓﯿﺮوز دراردﯾﺒﮫﺸﺖ٧۴ﺣـــﮑﻢ اﺑﻼغ آزادی ﺧﻮدرا ﺑﺎ ﺗــــــﺄﯾﯿﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ورﺳﻤﺄ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺮﯾﻢ ﻓﯿﺮوزﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد وﺟﺪا ازﮐﯿﺎﻧﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. درﺳـﺎل٧۵ﻧﯿﺮﮐﯿﺎﻧﻮری ازﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮوزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد وﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﻨﺘﻘﻞ وﺑﻄﻮرﮐﺎﻣﻞ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر