۱۳۹۴ مرداد ۳, شنبه

گوشه هایی از آزادی خواهی و دموکرات منشی انقلابیون ۵۷!-اسناد

اول لینک های زیررا نگاه کنید:


http://yekavazi.blogspot.co.uk/2013/01/blog-post_4304.html

http://yekavazi.blogspot.co.uk/2013/01/blog-post.html

http://yekavazi.blogspot.co.uk/2012/11/1.html

http://yekavazi.blogspot.co.uk/2012/11/blog-post_22.html


-------------------------------------------------------------------------
انقلاب اسلامی سال ٥٧ آن ” آئينه ء حقيقت” ی بود که تماميّت وجود ما را عريان و آشکار ساخت ، به عبارت ديگر : انقلاب اسلامی ، تبلور عينی قرون وسطای مخفی و مخوفی بوده که در جان و جهان ما خانه کرده بود . متأسفانه بسياری هنوز نمی خواهند در اين ” آئينه ” بنگرند تا بر بی بضاعتی های فرهنگی و بی نوائی های سياسی ـ فلسفی خويش واقف شوند. افرادی که تمام ” کارنامه ” ی فکرى شان چيزی جز افزودن چند فحش و دشنام تازه به ” فرهنگ سياسی ” اين آب و خاک نيست و يا کسانی که ديروز حتّی خشتی برای مهندسی اجتماعی يا نوسازی جامعه ء ما نگذاشته اند و در عملکردهای سياسی ـ مطبوعاتی خويش نيز هيچگاه آزاده و دموکرات نبوده اند ، امروز چگونه می توانند طلبکار ” رضاشاه يا محمد رضا شاه ديکتاتور ” باشند ؟ -میرفطروس

------------------------------------------------------------------------------------

                       
                      اطلاعیه جبهه ملی در حمایت از بلوای ۱۵ خرداد برضد اصول انقلاب سفید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر