۱۳۹۵ مرداد ۲۱, پنجشنبه

مسعود نقره کار و روایت ناقص یا گزینشی از تاریخ!

روایت ناقص یا گزینشی از تاریخ فرقی با جعل و تحریف آن ندارد. مسعود نقره کار یکی از ان گزینشی کار هاست! سلسله مطالبش راجع به الواط و جاهل ها و اراذل و اوباش از مصادیق بارز این مدعا است. در تمام مطالبش همه را می نوازد الی جبهه ملی و مصدق را که بنیان گذاران بدترین های سیاست در تاریخ معاصر بوده اند! شعبان جعفری تا درجبهه مصدق بود "پهلوان شعبان جعفری" بود. اما راهش را که جدا کرد ، شد "شعبان بی مخ". اما اسناد چه می گویند:
سند۱: روزنامۀ باختر امروز ِ (حسین فاطمی) شمارۀ ۹۱۴ ، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۳۱ از ساعت هفت تا ده بعد از ظهر چهارشنبه، جشن آبرومندی در ورزشگاه شعبان جعفری (خیابان شاهپور، مقابل کوچــۀ کربلائی عباسعلی، جنب سینما جهان) بر پا بود که بیش از چهل نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی و عدۀ زیادی از رجال و محترمین و روزنامه نگاران در این جلسه حضور داشتند.کاشانی زاده به نمایندگی از آیت الله کاشانی در این مراسم حضور داشت. سپهبد جهانبانی و صدری - رئیس تربیت بدنی- و مدیران باشگاه های ورزشی پایتخت نیز حضور داشتند. ضمن سخنرانی، از دکتر مصدّق و آیت الله کاشانی از طرف ورزشکاران و حُضّار، تجلیل خاصی بعمل آمد و کودک ۷ ساله ای سخنرانی کوتاهی ایراد و او نیز با فریادِ «زنده باد مصدّق» به سخنرانی خود خاتمه داد. سپس مراسم ورزشیِ بی سابقه شروع شد و بعد، مهندس حسیبی سخنرانی مُهیّجی دربارۀ ورزش و تندرستی و تشویق ورزشکاران بعمل آورد و مقارن ساعت ۱۰ ، این جشن ورزشی که در نوع خود جالب توجّه بود، پایان یافت و نمایندگان جبهــۀ ملّی – بخصوص دکتر شایگان، حائری زاده، مُشار، دکتر مُعظّمی و مهندس حسیبی- از این پیشرفتِ باشگاه شعبان جعفری، اظهار قدردانی نموده و امیدوار بودند که بزودی، باشگاه آبرومندی به کمک ورزش دوستان تشکیل که خدمات ورزشیِ این باشگاه توسعه یابد.»
سند ۲: ادارﻩ، داﺋﺮﻩ، ﺷﻌﺒﻪ، روﻧﻮﺷﺖ، ﮔﺰارش ﻣﻮرخ 20/08/30 وزارت ﮐﺸﻮر، ‫ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ‫ﻣﺤﺘﺮﻣا ﺑﻪ ﻋﺮض ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﺗﻴﻤﺴﺎر ﺳﺮﺗﻴﭗ ﻧﺨﻌﯽ، رﯾﺎﺳﺖ ادارۀ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺮﮐﻼﻧﺘﺮﯼ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻴﻤﺴﺎر ﻣﻌﻈﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، مقرر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 15 ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ‫١٣٣٠ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺎهی ﺳﻪ هزار رﯾﺎل ﺣﻘﻮق از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدد. ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرﮎ، ﮔﺰارش ‫ﻋﺮض ﺗﺎ هر ﻧﻮع اﻣﺮ و ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮔﺮدد. ‫رﺋﻴﺲ ادارۀ ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ: ﺧﺪاﺋﯽ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر