۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

محاکمه نظامی محمد مصدق - قانونی یا غیر قانونی؟


محاکمه نظامی محمد مصدق - قانونی یا غیر قانونی؟
در مورد محاکمه نظامی میرزا محمد مصدق السلطنه مطالب نادرست زیادی یا با تحریف ، یا کم و زیاد کردن اصل صورت جلسات منتشر و چشم بسته پخش شده است. اولین نکته ، پخش وسیع عبارت «محاکمه غیرقانونی در دادگاه نظامی» است. دوم ، پخش وسیع قسمتهایی انتخابی از محاکمه است که قریب به یقین دفاعیات پوپولیستی ونامرتبط ایشان باکیفر خواست دادستان است و نه متن کامل صورت جلسات. بنابراین خواندن متن کامل صورت جلسات را توصیه می کنم تا ببینید چقدر دفاعیات خارج از موضوع بوده و بارها با اعتراض دادستان و رئیس دادگاه روبرو شده است(کتاب سرهنگ بزرگمهر از مریدان مصدق و حدود ۱۰۰۰ صفحه عالی است بخصوص حواشی دادگاه را هم منظور کرده که بسیار جالبند). کیفر خواست حول دوره زمانی ۲۵-۲۸ مرداد  و عدم تمکین به فرمان عزل بود ولی متهم زمین و زمان را بهم وصل کرد و بارها حرفش را هم عوض کرد و به بسیاری از سوالات و شبهات جواب نداد.محاکمه مصدق بعنوان نخست وزیرو نیز وزیر دفاع در دادگاه نظامی کاملا قانونی بود:

قانون دادرسی و کیفر ارتش

ماده 94 - ھر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متھم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 و 331 و367 و 368 الی 374 و 379 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 408 الی 411 این قانون باشد در دادگاه ھای نظامی دادرسی خواھد شد.
ماده 316 - ھر کسی که نسبت به حیات اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی یا والاحضرت ھمایون ولایتعھد سوء قصد نماید پس از دادرسی و ثبوت بزه محکوم به اعدام است.
ماده 317 - ھر کسی که مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه به ھم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است.

موحد: پس از گفت و گو با هندرسن (سفير آمريکا در تهران) نظر مصدق عوض شد و تصميم گرفت که کار را يکسره کند و مساله عزل محمدرضاشاه و انقراض سلطنت خاندان پهلوی را از راه رفراندم به اتمام برساند.
گفتار و نوشتارسید حسین فاطمی عضو رسمی هیئت دولت وباختر امروز هم از ۲۵-۲۷ مرداد نیازی به تفسیرندارد.


مصدق محکوم به اعدام بود، اما با وساطت شاه ورعایت  ماده ۴۶ قانون کیفر عمومی از اعدام نجات وپس از انقضای محکومیتش در هتلی به اسم زندان!، به املاک بهشت گونه اش تبعید شد.
«با استناد به ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ورعایت ماده ۴۶ قانون کیفر عمومی از لحاظ تجاوز سن از ۶۰ سال محکوم است به سه سال حبس مجرد» . مدت حبس از ۲۹ مرداد یعنی زمان بازداشت مصدق هم محسوب شد.دلایل دادستان 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر